Delete-Checkbox

A "Delete-Checkbox" to easily delete the photos